7. Скопје постер фестивал #дизајнЗАмир
Организација: Плакарт – Асоцијација на графички дизајнери
Временска рамка: 05 – 20 декември
Место: Младински културен центар

5 декември, петок

20:00 Отворање изложби/ Финалисти Скопје постер/ Објавување победници/ Детски цртежи наспроти постери на дизајнери

06 декември, сабота

11:30-15:30 Регионална дизајн конференција | ‘Состојбата на дизајнот на Балканот и негово интегрирање во едукативните процеси’
БЕСПЛАТЕН ВЛЕЗ
регистрација> http://www.eventbrite.com/e/14657726655

Спикери: Давор Брукета(Хрватска), Ива Бабабја(Icograda), Борут Вилд(Србија), Мила Меланк(Босна), Констадин Танчев Динка(Македонија), Ајшеѓул Изер(Турција)

20 декември, Затворање на изложбите

_________________________________________

7. Skopje Poster Festival #design4peace
By: Plakart – Graphic Designers Association
December 05 – December 20
Place: Youth Cultural Centre

December 05, Friday

20:00 Exhibition opening/ Skopje poster finalist/ Winners announcement/ Drawings of kids vs. posters of professional designers

11:30-15:30 Regional Design Conference/ ‘Conditions of the Design on the Balkans and Involvement in the Educational Processes’

Speakers: Davor Bruketa(Croatia), Iva Babaja(Icograda), Borut Vild(Serbia), Mila Melank(Bosnia), Kostadin Tanchev Dinka(Macedonia), Ayşegül Izer(Turkey).

December 20th, Closing of the exhibitions

Сподели