Театарската уметност може да послужи како алатка за поврзување на Народниот правобранител со обичните луѓе. Користејќи театарски техники како што се дијалогот, персонификацијата, сценското прикажување на различни примери и ситуации, претставувањето на обете страни (злоупотребувачот и злоупотребениот), можеме да ѝ прикажеме на публиката разни сценарија што на прв поглед може да изгледаат безизлезни ама, со оглед на надлежностите на Правобранителот, тие сценарија на крајот ќе имаат среќна завршница.
Преставата е постмодерна, со фрагментарна структура што прикажува различни ситуации и состојби во кои учествуваат различни личности. Сценариото водеше сметка да опфати некои од проблематичните области како што се: недискриминација и соодветна и рамноправна застапеност; затворски ситуации; здравствени прашања; работи поврзани со деца; деца и возрасни со посебни потреби; трудова политика; образование; социјални работи; пензиско и инвалидско осигурување; полиција; урбанизам и градежништво; животна средина и многу други. Претставата исто така води сметка и за рамноправната родова застапеност; опфаќа сценарија и од урбаните и од руралните средини; претежно е ориентирана кон младината без да ги запоставува притоа постарите граѓани; прикажува сценарија со необразовани лица или лица што завршиле само основно образование.
Со оваа претстава што е тријазична (со превод за гледачите) и ги опфаќа македонскиот, албанскиот и турскиот јазик, и со начинот на кој ќе се прикажува ширум државата, покривајќи повеќе различни општини и региони, се надеваме да дадеме позитивен импулс кон информирањето на граѓаните за надлежностите на институциите, снабдувајќи ги со дополнителни информации, промовирајќи ја институцијата Народен правобранител првенствено пред младите луѓе и жените, зголемувајќи го присуството на Правобранителот во руралните подрачја и промовирајќи ги професионализмот, експертизата и транспарентноста на Канцеларијата на народниот правобранител што несомнено ќе значи нејзино придвижување кон поголема самостојност и кон стекнување на поголема доверба меѓу граѓаните.

Автор: Катерина Момева
Режисер: Бесфорт Идризи
Сценограф: Наташа Вчкова
Костимограф: Инес Голја
Музика: Оливер Јосифовски

Играат:
Александар Степанулевски, Фисник Зеќири, Флора Кадриу, Хакан Даци, Исмет Рамадани, Кујтиме Ахмети, Несрин Таир, Сара Анастасовска

Arti teatral mund të shërbejë si vegël për lidhjen e Avokatit të popullit me njerëzit e thjeshtë. Duke përdorur teknika teatrale siç janë dialogu, personifikimi, paraqitja skenike e shembujve dhe situatave të ndryshme, paraqitja e të dyja palëve (Abuzuesi dhe i abuzuari) Mund t’i paraqesim publikut skenarë të ndryshëm që në pikëpamje të parë mund të duken pa rrugëdalje por duke pasur parasysh kompetencat e Avokatit të popullit, ata skenarë në fund do të kenë fund të lumtur.
Shfaqja është post-moderne, me strukturë të fragmentuar që paraqet situata dhe gjendje të ndryshme në të cilën marrin pjesë persona të ndryshëm. Skenari kujdesej që të përfshijë disa nga fushat problematike siç janë: mos diskriminimi dhe përfaqësimi i përshtatshëm dhe i barabartë; situata burgu, çështje shëndetësore; punë të lidhura me fëmijë; fëmijë dhe të rritur me nevoja të posaçme; politikë pune; arsim; punë sociale; sigurim pensional dhe invalidor; polici; urbanizëm dhe ndërtimtari; mjedisin jetësor dhe shumë të tjera. Shfaqja gjithashtu bën kujdes edhe për përfaqësimin e barazisë gjinore, përfshin skenarë edhe nga mjediset urbane edhe nga ato rurale; kryesisht është i orientuar ndaj të rinjve pa i lënë pas dore qytetarët e moshuar: paraqet skenarë me persona të paarsimuar dhe persona që kanë përfunduar vetëm arsimin fillor.
Me këtë shfaqje që është në tre gjuhë (me titra për shikuesit) që përfshin gjuhën maqedonase, gjuhën shqipe dhe gjuhën turke, dhe me mënyrën në të cilën paraqitet në të gjithë vendin, duke mbuluar më shumë komuna dhe rajone të ndryshme, shpresojmë që të japim impuls pozitiv ndaj informimit të qytetarëve për kompetencat e institucioneve, duke i furnizuar me informacione plotësuese, duke e promovuar institucionin të Avokatit të popullit fillimisht para personave të rinj dhe grave, duke e rritur praninë e Avokatit të Popullit në zonat rurale dhe promovimin e profesionalizmit, ekspertizës dhe transparencës e Zyrës së Avokatit të popullit që padyshim që do të nënkuptojë lëvizjen e saj drejt pavarësisë më të madhe dhe fitimin e besimit më të madh në mesin e qytetarëve.

Сподели