ПРОГРАМ (english below)

Сабота 24.10.2015
20:00 НА ТРАКА/ Авторство и изведба: Игор Коруга
21:30 -das marionette- : Saudade/ Изведува: Adriana La Selva (Адриана Ле Селва), музичка изведба Arnaud Stox (Арно Стокс)

Недела 25.10.2015
20:00 20:00 VERFREMDUNGSZWECKE/ Purpose Of Alienation / УПОТРЕБА/ Целта на отуѓувањето
кореографија: Angela Kecinski (Ангела Кецински)/ изведуваат: Teresa Hoffmann, Angela Kecinski, Elisabeth Leopold, Patricia Mai (Тереса Хофман, Ангела Кецински, Елизабет Леополд, Патрициа Маи)

Понеделник 26.10.2015
20:00 MOVEMENT OF LOVE/ Движење на љубовта / автор Sabrina Železnik (Сабрина Железник)/ презентација на истражување
21:00 MRF / Ко-автори, изведувачи, музика и текст: Драгана Заревска и Александар Георгиев / презентација на истражување

Вторник 27.10.2015
12:00 12:00 ОТЕЛОТВОРУВАЊЕ НА КРЕАТИВНИОТ ПРОЦЕС: ДВИЖЕЊЕ, КОНТАКТ, ПОТЕНТНОСТ/ Работилница на Anita Chari (Анита Чари)

20.00 Промоција на теориска книга од Анита Чари (Универзитет Орегон, Соединети Американски Држави) во разговор со Сенка Анастасова (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје) / Политичка економија на сетилата: Неолиберализам, Реификација, Критика (Колумбија пресс, октомври 2015), разговор: Проф. Д-р Сенка Анастасова со Проф. Д-р Анита Чари / @ Менада

Среда 28. 10. 2015
20:00 СТАПИЦА/ Соло на Mariana Tengner Barros
21:30 НАЈДОБРАTA/ NAJBOLJA/ изведувач Најдобрата
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LIFE LONG BURNING/ CRITICAL PRACTICE_Made in Yu_programme
Во рамки на Локомоушн # 8 се одвива дел од проектот Критичка пракса _Made in Yu_.
Проектот е ориентиран кон засилување на дискурзивните рефлексии за современите изведувачки уметности, со цел да го овозможи нивниот продор кон пошироката публика; фокусиран на пост- југословенскиот регион и неговата врска со европскиот контекст. Дисциплинската рамка на програмата е предвидена за прашања кои произлегуваат од критичката теорија, уметничката пракса и културните политики, кои се сметаат за меѓусебно поврзани и составни делови на изведувачката уметничка сцена и генерално, на културната сцена.
Овој проект работи во насока на развивање на критичко мислење преку уметноста како составен дел на општеството и поле за општествено-политичко влијание, преку предавања, работилници, дискусии, семинари, и објавување на текстови што ќе овозможи ширење на идеите и резултатите на овој проект. Со овој проект, се овозможува политичкиот и креативниот потенцијал на Балканскиот регион да стане видлив и артикулиран како критичка платформа за млади мислители кои се во можност да направат општествени и културни промени.
Програмата на ЛокоМоушн #8 e следена од учесниците на Критичка пракса_Made in Yu. Тие се вклучени во фестивалскиот програм преку различни активности.

Критичка пракса_Made in Yu_учесници во проектот во 2015: Ида Даниел (Бугарија), Кристоф Фаркас (Унгарија), Шир Хакам (Израел), Ливиа Андреа Пиаза (Италија/ Германија), Ашлинг Маркс (Велика Британија/ Холандија), Стина Нирберг (Шведска) Ана Шнабл (Словенија).

Ментор на програмата: Ана Вујановиќ /// програмски кординатори: Маријана Цветковиќ Марковиќ и Биљана Тануровска Ќулавковски.

Повеќе информации за програмата > http://criticalpracticemade.ipage.com/

Критичка пракса _made in Yu_ во Скопје е организирана од Локомотива и НОМАД танц академија како дел од проектот Life Long Burning, www.lifelongburning.eu Поддржано од Програмата Култура на ЕУ.
***
Фестивалскиот програм на Локомоушн #8, и е поддржан од Општина Центар преку проектот КИНО КУЛТУРА, Гете Институт Скопје и Министерство за култура на Р. Македонија.

Критичка Пракса_Made in Yu_програма во рамките на проектот Life Long Burning е подржана од EU programme for culture.

Благодарност до проект КИНО КУЛТУРА, Младински Културен Центар, и сите уметници, културни работници, куратори и пријатели вклучени во реализација на фестивалот LocoMotion #8 кои ги донираа своето време, знаење и хонорари за негова реализација.

Простори на фестивалот: Младински Културен Центар: Кеј Димитар Влахов 15, 1000 Скопје и Менада, Подградје, Стара Чаршија
***
слободен влез
***
################################################
LocoMotion #8
24-28/10/2015, Skopje

Saturday 24.10.2015
20:00 STREAMLINED/ Authorship & performance: Igor Koruga
21:30 -das marionette- : Saudade/ Performed by Adriana La Selva, Live music by Arnaud Stox

Sunday 25.10.2015
20:00 VERFREMDUNGSZWECKE/ Purpose Of Alienation/
Choreography: Angela Kecinski / Performance: Teresa Hoffmann, Angela Kecinski, Elisabeth Leopold, Patricia Mai

Monday 26.10.2015
20:00 MOVEMENT OF LOVE/ Author: Sabrina Železnik/ research presentation
21:00 MRF/ Co-authors, performers, music and text: Dragana Zarevska and Aleksandar Georgiev // research presentation

Tuesday 27.10.2015
12:00 “ EMBODYING CREATIVE PROCESS: MOVEMENT, CONTACT, POTENCY” /Workshop by Anita Chari

20:00 PROMOTION BOOK TALK: Conversation between Senka Anastasova (University of Ss. Cyril and Methodius, Macedonia) and Anita Chari (University of Oregon, United States of America)/ A Political Economy of the Senses: Neoliberalism, Reification, Critique/ @Menada

Wednesday 28.10.2015
20:00 THE TRAP / A solo by Mariana Tengner Barros/
21:30 NAJBOLJA / THE BEST/ by Najbolja
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LIFE LONG BURNING/ CRITICAL PRACTICE_Made in Yu_programme
Critical practice_Made in Yu_ will take place in the frame of LocoMotion #8
Critical practice_Made in Yu_ is oriented towards empowering discursive reflections on contemporary performing arts while enabling their breakthrough into the larger public, focused on the post-Yugoslav region and its relation to the European context. The disciplinary framework of the programme is predicated on issues, coming from critical theory, artistic practice and cultural policy, considered as interconnected constituents of the performing arts scene and cultural scene in general.
Programme works on development of critical thinking through art as a social constituent and field for socio-political influence, through lectures, workshops, discussions, seminars, and publishing that will allow wide spreading of the project ideas and results. It enables the political and creative potential of the Balkan region to become visible and articulated as a critical platform of young thinkers able to make a social and cultural change.
Programme of LocoMotion#8 has been followed by the participants of Critical practice_Made in Yu. They have been engaged in festival programme through different activities.

Critical Practice_Made in Yu_ Participants 2015: Ida Daniel (Bulgaria), Kristof Farkas (Hungary), Shir Hacham (Israel), Livia Andrea Piazza (Italy / Germany), Aisling Marks (UK / Netherlands), Stina Nyrberg (Sweden), Ana Schnabl (Slovenia)

Mentor of the programme: Ana Vujanović // program coordinators: Marijana Cvetković Marković and Biljana Tanurovska Kjulavkovski

More information about the programme> http://criticalpracticemade.ipage.com/

Critical Practice_Made in Yu_ in Skopje is organized by Lokomotiva and Nomad Dance Academy as part of the Life Long Burning project www.lifelongburning.eu. Supported by EU programme for culture.
***
Festival programme of LocoMotion #8 is supported by Municipality Centar through project KINO KULTURA, Goethe Institute Skopje and Ministry of Culture of R. Macedonia
Critical Practice _Made in Yu_programme in the frame of Life Long Burning project is supported by EU programme for Culture.

Thanks to project KINO KULTURA, Youth Cultural Centre, all artists, cultural workers, curators and friends involved in realisation of LocoMotion #8 that have donated their time, knowledge and fees for its realisation.

***
SPACES of the festival: Youth Cultural Centre/Младински Културен Центар: Quay Dimitar Vlahov 15, 1000 Skopje and MENADA Podgragje, (Old Bazaar)
***
free entrance
***

Сподели